Cerca su Griselda
Questo sito usa cookie di terze parti. Leggi la nostra Informativa cookies oppure chiudi questo avviso

Indice

Poeti del Nordest:
Poesie
Ida Vallerugo

La lûs generâl


Tibet Maa, normalitât me âlta
crolâda a colp tal sum, straviâda gjà
in sumis grandious
gjà entrâda, dòcil rispîr, in chê scûra fadîa
che dut a puârta e a trasfôrma.


Ce tant dûre la muart?
No, la fin a è finîda.
A è finîda la fadîa
da rinâssi ogni dì in cualchi mout.
Il murî di ogni dì, Maa, a è la muart
e jo i na pos pì da murî, Mâri.


In te ogni rispîr, ogni fâ
cussì sfadiâs a erin compàgns e diferèns
come i deiç da la tô man
unmò tèpida fra li mê mans.
Una granda leadûra
a tegnêva vissìn ogni cjo fâ dentri
il cuièt massàcr dal cjo mont contadin
acetât come la ploia e il sec.
Dut a dovêva êssi fat. Dut al ’veva
tal sio êssi compagn e diferènt


           la lûs da la necessitât


la lûs generâl da la tô vita.


A n’al è chest
un voltâssi indavour al cjo mont condanât
radic gno plen di ploia
ma il cjo mont
a na ti aveva unmò tolèt
la sigurecja da rivâ a sera
no sfigurâs.


          In me ogni interés, ogni fâ
          a son da massa timp come distacâs
          ognun par cont siô
          fueis di lens diferèns
          c’a si distachin dal stès ramaç.
          A si è sbassâda di tant, Mâri,
          a si distûda!
          la lûs generâl!
          c’a luminêa a la stessa manêra
          ogni louc di un louc.
          Chê lûs c’al è dut ta la vita


                 e s’a n’al è chest
                 a n’al è pì nuia.
                 Jo i na soi pì jo, Mâri.


“Tâs, no stâ dâmi chêstu dolour”.


Se chêsta a è unmò lûs
e no invessi i vôi drogâs
di chêsta lungja not dal vincjacinc di mai
c’a sumiêa da vê vôi e a plouf
meil di cassia e luna sul cjo cjarnêli
c’a si splana, sui prâs, su li citâs
sui continèns a la deriva.


            Ma vuârdimi, tu chi tu à
li rèdini dal timp in man.
Cui pì di me àe voia da vîvi?
Cui pì di me àe voia da durmî?
Parcè il gno timp
al è forèst ai siô fîs
caliga di sanc pesât
c’a svampa in scûr.
La sola sigurecja, nissuna sigurecja.
E tu, tu i tu so muârta.
da Maa Onda, presentazione di Andreina Nicoloso Ciceri, I quaderni del Menocchio, 2, Circolo Culturale Menocchio, Montereale Valcellina (PN), 1997, s.i.p.

Fondazione Carisbo
Alma Mater Studiorum
Dipartimento di Filologia Classica E Italianistica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Cod.Fiscale: 80007013376 P.Iva: 01131710376 - © 2012
CREDITS: MEDIAVISION