Cerca su Griselda
Questo sito usa cookie di terze parti. Leggi la nostra Informativa cookies oppure chiudi questo avviso

Indice

Poeti del Nordest:
Poesie
Ida Vallerugo

Pofâvri - 1


A ièssin da pìciuli puârti e subit a cjamìnin
âls par li stradi i cjâs luminous dai continèns
a pàssin lisèirs il cancel di ômbra
ch’a à fermât la generassion dai peis sglònfis
cussì, cjaminànt, pura lûs in muvimint…
A sflòrin i leons di bronz a guardia da li statui
dai pâris tutours da l’isula e dal mâr.
A pàssin denant li puârti di Harrod’s.
A traviêrsin a vous âlta la periferia incuièta.
Vecju mont ch’i na tu sa risveâti, mour.


        I deos a son uchì, a domàndin di te.
        “Ecomi” a rispunt jè saludant se stessa
        ch’a la saluda fra di lour.
        A vègnin discurint i deos fra li cjasi di piêra
        di Pofâvri louc veir four da li mapi
        ’ndulà che la neif a cola in un silensi mîstic tibetan
        e a si drècin a li ringhieri li luminôsi a ciantâ il resuressi
        e i spècjus a riflètin ce ch’a riflètin
        e a si slûngja tal radìc la tigre, a rît.


A vègnin a piè clamànsi i deos, àn ducjus
il siò non e soul sè a àn, Ana vôli viludât
plen di lampis di avòst a ven fasìnssi la strecia
la pensôsa, a clama. A vègnin discurìnt su moto
ch’a lûsin, fantàt biont ch’i tu rît e i tu so biont
a spândin in côrsa binzina e meil.
Par li stradi e li scjalinàdi di Pofâvri a vègnin
a s’incrôsin su la placia che soul
                           cuan ch’a son entrâs a è jè.
(Da Mistral, a cura di Anna De Simone, prefazione di Franco Loi, con un’incisione di Livio Ceschin, Il Ponte del Sale, Rovigo 2010)

Fondazione Carisbo
Alma Mater Studiorum
Dipartimento di Filologia Classica E Italianistica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni 32 - 40126 Bologna - Cod.Fiscale: 80007013376 P.Iva: 01131710376 - © 2012
CREDITS: MEDIAVISION